Behandelvormen

 

In het Singelhuis wordt gebruik gemaakt van verschillende methoden en technieken.
Hieronder een beknopt overzicht van wat er zoal geboden wordt:

 

Schematherapie

Schematherapie is een geïntegreerde vorm van cognitieve gedragstherapie die elementen en theoretische inzichten uit verschillende therapeutische scholen toepast. Het is effectief gebleken voor mensen met complexe problematiek, zoals een persoonlijkheidsstoornis of vaak terugkerende depressies, angsten of andere enkelvoudige klachten. Een belangrijk doel van schematherapie is inzicht verwerven in en het doorbreken van de patronen die aan de langdurende problemen ten grondslag liggen en deze in stand houden. Deze patronen worden ook wel ‘schema’s’ genoemd.

Met gedragsmatige, cognitieve en experiëntiele technieken wordt de problematiek behandeld. Hierbij wordt ingegaan op zowel de relatie met de behandelaar, als op de dagelijkse leefsituatie, als op traumatische ervaringen uit de jeugd. De client leert zichzelf zodanig te veranderen dat hij beter gaat voelen en beter voor zichzelf gaat zorgen en opkomen. De client leert voelen wat de behoefte is en leert op een gezondere manier daarvoor op te komen. Hierdoor veranderen niet alleen gedragingen, maar ook gedachten en gevoelens.

Voor meer informatie zie de patientenfolder schematherapie, lees het artikel van J. Gieles, Psychologie Magazine, december 2012: Schematherapie of kijk op www.schematherapie.nl

Binnen het singelhuis wordt individuele schematherapie geboden en schemagroepstherapie. Informatie over de inhoud en start van een nieuwe groep leest u in de cliëntenfolder schemagroepstherapie en verwijzersfolder schemagroepstherapie.

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Cognitieve gedragstherapie

In de gedragstherapie staat het gedrag van de cliënt centraal. Hoe men handelt bepaalt immers in belangrijke mate hoe men zich voelt. De behandelaar helpt de cliënt de problematische gedragingen en de omstandigheden waarin deze voorkomen in kaart te brengen en bedenkt samen met de cliënt beter passend gedrag. De cliënt leert dit niet alleen door erover te praten maar ook door het nieuwe gedrag stap voor stap in de praktijk te brengen. Hiervoor worden diverse oefeningen en huiswerk gedaan.

In de cognitieve therapie wordt veel waarde gehecht aan de invloed van het denken op het gevoelsleven en het doen. Uitgangspunt van de cognitieve therapie is dat gevoelens en gedragingen veroorzaakt of in stand gehouden worden door ideeën, overtuigingen en veronderstellingen over onszelf, ons probleem, de ander of de wereld. Wanneer men geneigd is te negatief te oordelen kan dit leiden tot lastige gevoelens en gedragingen. Bij een negatieve wijze van denken, onderzoeken therapeut en cliënt of deze wijze van denken reëel is en wordt samen gezocht naar meer passende gedachten welke vervolgens weer leiden tot minder lastige gevoelens en gedragingen. Voor uitgebreide informatie zie www.vgct.nl

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Acceptance en Commitment Therapy (ACT)

De Acceptance en Commitment Therapy is een is een derde generatie van cognitieve gedragstherapie, waarover in 1999 voor het eerst is gepubliceerd. De therapie sluit aan bij talloze tradities die al eeuwenlang onderdeel zijn van de wijze waarop mensen hun leven vormgeven en invullen. Centraal staat het ontwikkelen van psychologische flexibiliteit. Inmiddels wordt er over de hele wereld gewerkt vanuit het ACT model, niet alleen in de VS, waar het is ontwikkeld, maar ook in Europa, Australië, Azië en zelfs in Afrika.

Bij ACT leer je om op een bewuste en flexibele manier om te gaan met gedachten, gevoelens en impulsen. Het gaat om het vinden van een nieuwe relatie met jezelf (de wereld van gedachten, emoties en lichamelijke sensaties) en met de omgeving. Hierin spelen waarden een belangrijke rol. Het accent in de gesprekken ligt op het steeds meer gaan leiden van een leven zoals jij dat wilt leiden, waarin jij je gedraagt zoals je dat eigenlijk wil.

ACT biedt een flexibele en uitdagende werkwijze, zowel voor de behandelaar als voor de client. ACT speelt zich altijd af in het hier-en-nu, ook als mensen een traumatische voorgeschiedenis hebben. Het samen vinden van kwaliteit van leven in de huidige omstandigheden, het ontwikkelen van vaardigheden die daarbij kunnen helpen, daar ligt de uitdaging in de gesprekken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse werkvormen, passend bij de client. Wil je meer weten over ACT, klik dan op de volgende link www.acbsbene.com en lees de tekst onder 'meer weten over ACT?'.

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

E-Health

E-Health is zorg via internet. Dit wordt door ons aangeboden ter ondersteuning van de behandeling maar kan ook los van een face to face behandeling aangeboden worden. Voor de e-health maken wij gebruik van Therapieland. Het online programma biedt uitleg over de bestaande klachten, bevat opdrachten en informatieve filmpjes en heeft een bibliotheek met extra aanvullende informatie.
E-health kan thuis in eigen tijd en tempo gedaan worden en de informatie kan ten alle tijden teruggelezen worden. 

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

EMDR

EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een geprotocolleerde methode die wordt toegepast bij acute en chronische traumatisering en ook bij de behandeling van persoonlijkheids problematiek om belemmerende overtuigingen op te ruimen. EMDR heeft tot doel de verwerking te bevorderen en de spanning die herinneringen aan de traumatische ervaringen oproepen, te verminderen. Dit gebeurt door de cliënt met behulp van gerichte vragen te stimuleren om zich vanuit een 'hier en nu' perspectief te concentreren op een herinnering aan een schokkende ervaring uit het verleden. Vervolgens wordt dit gecombineerd met afleidende prikkels zoals handbewegingen voor de ogen of tikjes uit een koptelefoon. Voor uitgebreide informatie zie www.emdr.nl
Hier kunt u diverse brochures downloaden en een filmpje zien van een EMDR therapie.

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

COMET

De COMET (Competitive Memory Training) groepstraining is een cognitief-gedragstherapeutische interventie gericht op het verbeteren van het zelfbeeld. Deze behandeling is ontwikkeld door Kees Korrelboom en is zeer effectief gebleken op dit gebied. Een laag zelfbeeld en negatieve zelfspraak kunnen als op zichzelf staande klachten voorkomen of als symptomen van uitgebreidere problematiek. Bekend is dat lage zelfwaardering een risicofactor is voor het ontwikkelen van of het terugvallen in angst of depressie.

In de groepstraining gaan de cliënten actief aan de slag met praktische en cognitieve oefeningen. Ze helpen zichzelf en elkaar bij het ontwikkelen van een beter zelfbeeld en om van een negatief zelfgevoel over te schakelen naar positieve zelfwaardering. De groepstraining bestaat uit 9 bijeenkomsten en wordt verzorgd door psychologen van Het Singelhuis en fysiotherapeuten van Fysiotherapie Utrecht Oost. Deelname is mogelijk vanaf 18 jaar.
De eerstvolgende training start  in september 2019.Voor meer informatie kunt u de cliëntenfolder bekijken.

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Oplossingsgerichte therapie

Bij oplossingsgerichte therapie is het doel om mensen flexibeler te maken in het oplossen van hun problemen, mogelijkheden te scheppen en hoop voor de toekomst te geven. Er wordt uitgegaan van de kracht en de creativiteit van de cliënt. en diens probleemoplossend vermogen. De onderliggende gedachte is dat de cliënt. de oplossing al in zich heeft en dat door het stellen van specifieke vragen dit proces bevorderd kan worden. www.vgct.nl

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Gezinstherapie

Gezinstherapie richt zich op de aangemelde problematiek èn op relaties en de bestaande omgangspatronen in het gezin. De onderliggende gedachte is dat relaties, gezin en verdere omgeving een systeem vormen en dat psychische klachten of psychiatrische stoornissen nooit op zichzelf staan.

Het doel van de gezinstherapie is het verduidelijken en benoemen van de problemen, het samen met de deelnemers zoeken naar betere oplossingen en het doorbreken van vastgeroeste reactiepatronen. Hierbij wordt altijd gezocht naar, en gebruik gemaakt van, de eigen krachtbronnen van betrokkenen. www.nvrg.nl

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Kinderpsychotherapie

Het doel van kinderpsychotherapie is het verbeteren van het vermogen om stil te staan bij de eigen innerlijke wereld en bij de innerlijke wereld van anderen (ook wel mentaliseren genoemd) wat kan helpen om emoties te verduidelijken en benoemen. Daarmee krijgt het kind weer meer greep op zichzelf en de omgeving.

Kinderpsychotherapie kan gebruikt worden wanneer een kind moeite heeft zich in een ander te verplaatsen; d.w.z. moeite heeft om zichzelf en anderen als een individu te zien en moeite heeft om wensen en intenties van anderen waar te nemen. Deze behandeling kan ook gebruikt worden als een kind eigen frustraties niet goed kan verdragen, eigen impulsen niet kan beheersen, een laag zelfwaardegevoel heeft en eigen emoties niet goed kan sturen. Veelal gaat dit gepaard met problemen in sociale contacten, een matig begrip van de werkelijkheid, zwakke aandachtspanne, geheugen en taalbegrip.

het Singelhuis praktijk voor psychologie en psychotherapie

 

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij het spel gebruikt wordt om een gestagneerde ontwikkeling van een kind weer op gang te brengen. Wanneer ingrijpende gebeurtenissen of psychische problemen de ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie een oplossing bieden

Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De behandelaar biedt het kind de mogelijkheid tot het beleven van nieuwe ervaringen binnen de beelden van het spel en helpt het kind door mee te spelen, emotioneel en cognitief nieuwe inzichten te verwerven.

  

 

Terug naar beginpagina