Betalingsvoorwaarden


  • De cliënt is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste informatie bij de eigen verzekering. In alle gevallen waarbij de zorgverzekeraar niet (meer) vergoed, is de cliënt volledig verantwoordelijk voor de betalingen van in rekening gebrachte of nog te berekenen kosten.

  • Om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, dient u een verwijsbrief van uw huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist te overleggen. Verder dient u bij het eerste gesprek een verzekeringsbewijs en identiteitsbewijs mee te nemen.

  • Een afspraak die niet tenminste 24 uur van te voren is afgezegd, wordt rechtstreeks aan de cliënt in rekening gebracht voor 75% van het door de behandelaar gehanteerde tarief.

  • Een aan u gezonden nota, dient binnen 3 weken betaald te worden. Bij de tweede of eventueel derde betalingsherinnering wordt € 12,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien betaling uitblijft, wordt de vordering ter incasso uit handen gegeven aan het incassobureau MediCas. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste aan de cliënt. De MediCas betalingsvoorwaarden, welke gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel te Breda, zijn hierbij van toepassing.

  • Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd - tenzij de behandeling zich hiertegen verzet - verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn / haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

Klachten of suggesties

De behandelaren doen hun uiterste best optimale zorg te leveren.Ondanks onze goede inspanningen, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling, onze praktijkorganisatie of onze service. We stellen het op prijs wanneer u ons hierover informeert. Op deze manier kunnen verbeteringen eerder worden doorgevoerd.

Mocht u een klacht hebben, dan zullen wij er alles aan doen om die klacht zorgvuldig te behandelen. We zullen u vragen om eerst contact op te nemen met de behandelaar op wie de klacht betrekking heeft (directe aanpak). Vaak gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden.
Mocht u zich onvoldoende gehoord voelen dan kunt u ook om interne klachtenbemiddeling vragen. In dit geval zal een Singelhuiscollega met u en uw behandelaar in gesprek gaan.
Ook is er de mogelijkheid om gebruik te maken van externe klachtenbemiddeling. In dit geval zal een klachtenfunctionaris van de LVVP Klacht & Company ingeschakeld worden. Mocht u nog een stap verder willen zetten dan is er de mogelijheid om uw klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie voor te leggen die hier dan een bindende uitspraak over doet. Meer informatie over de klachten en geschillenregeling van de LVVP kunt u vinden op de website van de LVVP. De klachtenfuntionaris is bereikbaar per mail via LVVP@klachtencompany.nl, per telefoon vai (088)2341606 of per aangetekende post via postbus 3106, 2601 DC DELFT. Bij voorkeur sturen clienten die een klacht hebben het klachtenformulier per mail aan Klacht&Company.
Cliënten die via 1nP in zorg zijn, kunnen gebruik maken van de klachtenregeling van 1nP.

 

 

Terug naar beginpagina