Kosten en vergoeding


Kosten

 • Iedere volwassene heeft een verplicht eigen risico. In 2023 bedraagt deze € 385,-. Dit betekent dat u voor de door u gekozen zorg uit het basispakket maximaal € 385,- zelf moet betalen (tenzij u voor een hoger eigen risico gekozen heeft). Dit geldt zowel voor psychologische als lichamelijke hulpverlening. Voor kinderen onder de 18 jaar geldt geen eigen risico.

 • De overheid heeft bepaald dat niet alle geleverde zorg wordt vergoed. Dit geldt ondermeer voor relatieproblemen, werkproblemen en aanpassingsproblemen. Ook hulpvragen rond leerstoornissen, intelligentie en uitgebreide diagnostiek en behandeling bij kinderen zonder ontwikkelingsstoornis, worden van vergoeding uitgesloten. Deze zorg komt voor uw eigen rekening. In sommige gevallen wordt deze zorg deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering. Het advies is om voor aanvang van de behandeling bij uw ziektekostenverzekering navraag te doen.

 • Indien u een afspraak niet of niet tijdig afzegt (minstens 24 uur van tevoren), wordt de besproken tijd
  voor 75% bij u in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar gedeclareerd worden.
  U ontvangt hiervoor aan het eind van de maand een rekening. 

 • Vanaf januari 2022 hebben we te maken met een ander vergoedingssysteem van voorheen, te weten het zorgprestatiemodel. De sessies of contacten heten nu zorgprestaties en worden maandelijks gefactureerd in plaats van per afgesloten behandeltraject. Er worden verschillende tarieven gehanteerd voor diagnostiek, behandeling en intercollegiaal overleg. Wij hanteren de tarieven die zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZA).  Elke behandelaar heeft bij haar profiel aangegeven met welke zorgverzekeringen ze een contract heeft afgesloten en melding gemaakt van de geldende tarieven. Voor de volledige tariefbeschikking GGZ zie NZA tariefbeschikking voor Geestelijke gezondheidszorg
   

 

Vergoeding

Om voor vergoeding door de ziektekostenverzekering in aanmerking te komen, is het een vereiste dat u verwezen bent door uw huisarts en dat in de verwijsbrief melding wordt gemaakt van (het vermoeden van) een psychische stoornis. Ook medisch specialisten, jeugdartsen en professionals verbonden aan gemeentelijke buurtteams kunnen doorverwijzen.
De geestelijke gezondheidszorgkosten voor kinderen en jeugdigen to 18 jaar wordt door de gemeente betaald. Met ingang van 01-01-2020 heeft de gemeente dit uitbesteed aan twee zorgaanbieders te weten Spoor 030 en Koos. 
De ziektekostenverzekeraar is en blijft verantwoordelijk voor de zorgkosten voor volwassenen (18 jaar en ouder).

De behandelaren in het Singelhuis bieden (vergoede) zorg vanuit eigen contracten met zorgverzekeraars, vanuit de samenwerking met 1nP en vanuit zorgleveringsafspraken met KOOS en Spoor 030. Wij adviseren u bij het begin van de behandeling te informeren of de voorwaarden van de polis en de voorwaarden van uw behandelaar overeenkomen met uw verwachtingen. Indien de kosten voor de behandeling voor vergoeding in aanmerking komen, zal er rechtstreeks bij de zorgverzekeraar of jeugdzorgaanbieder gedeclareerd worden. 
Voor meer informatie zie ook de client informatie van de LVVP.

 • Zorgprestatiemodel 
  Daar waar tot 2022 gesproken werd van Generalistische Basis GGZ  en specialistische GGZ, hebben we nu te maken met het zorgprestatiemodel. Dit houdt in dat ggz behandelingen niet meer als een traject maar als losse zorgprestaties worden afgerekend. Hiervoor hebben de zorgverzekeraars met de behandelaren tarieven afgesproken. Zo zijn er verschillende tarieven voor bv. behandeling, diagnostiek en multi disciplinair overleg. De behandelingen kunnen zowel gericht zijn op kortdurende zorg bij lichte tot matige psychische klachten als op complexe problematiek, waarbij er sprake is van ernstige belemmering in het dagelijks functioneren. De behandelaar maakt samen met de client tijdens de intake een inschatting van de zorgzwaarte. 

 • Ambulante specialistische jeugdzorg
  De jeugdzorg wordt sinds 1 januari 2020 door twee samenwerkingsverbanden van bestaande aanbieders geboden. Te weten: 
  KOOS is actief in de wijken Leidsche Rijn, Vleuten- de Meern, West en Zuid-West.
  Spoor 030 is actief in de wijken Binnenstad, Noordoost, Noordwest ( Ondiep, Pijlsweerd, Zuilen) en Zuid ( Hoograven/Tolsteeg, Lunetten), Overvecht en Oost.
  Wij hebben zowel samenwerkingsafspraken met KOOS als met Spoor 030. 

 

Terug naar beginpagina