Kwaliteitsbewaking

 

BIG

De kwaliteit van de beroepsuitoefening wordt gewaarborgd via de beroepscode van de verschillende beroepsverenigingen en via intercollegiale toetsing. Dat houdt onder andere in dat er sprake is van vertrouwelijkheid. Ook is iedere behandelaar ingeschreven in het BIG register. Dit betekent dat er volgens de Wet 'Beroepen in de individuele gezondheidszorg' wordt voldaan aan gestelde opleidingseisen, bij-en nascholing, ervaring, bekwaam- en bevoegdheden.

WPV

Binnen de praktijk wordt gewerkt in overeenstemming met de geldende regels vanuit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat er op zorgvuldige wijze aandacht wordt besteed aan dossiervorming en bescherming van uw privacy.

Kwaliteitsstatuut

Iedere behandelaar heeft een eigen kwaliteitsstatuut opgemaakt. In het Kwaliteitsstatuut ggz staat aangegeven wat zorgaanbieders in de ggz geregeld moeten hebben op het gebied van kwaliteit en verantwoording om curatieve geestelijke gezondheidszorg te mogen leveren in het kader van de Zorgverzekeringswet. Dit model is van kracht per 1-1-2017 voor alle aanbieders van generalistische basis-ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet.

VIM

(Bijna) incidenten worden intern gemeld, geregistreerd en onderzocht met als doel hiervan te leren en deze in de toekomst te voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de procedure veilige incidentmelding (vim).  

ROM

Gedurende de behandeling krijgt u via e-mail op gezette tijden digitale vragenlijsten toegestuurd, de zogenaamde ‘Routine Outcome Measurement’. De uitkomsten kunnen worden gebruikt om het beloop van uw klachten gedurende de behandeling te meten. Afhankelijk van de duur van de behandeling kan er naast een voor- en nameting, ook tussenmetingen gedaan worden. 

Waarneming

Bij afwezigheid en eventuele waarneming in verband met vakantie of ziekte wordt de cliënt geïnformeerd.

 

Terug naar beginpagina